Wezwanie do potwierdzenia salda

Skorzystaj z gotowego wzoru wezwania do potwierdzenia salda.

Potwierdzenie salda

Dokument księgowy, który ma na celu uzgodnienie salda należności.

Nota odsetkowa

Dokument księgowy, który wystawia wierzyciel obciążając odsetkami zadłużonego.

Nota obciążeniowa

Podstawą do obciążenia kontrahenta naliczoną karą umowną jest nota obciążeniowa, która jednocześnie stanowi podstawę do ujęcia tego zdarzenia w księgach rachunkowych. Jest ona dowodem księgowym rozliczeniowym, zewnętrznym własnym - z punktu widzenia wystawcy noty obciążeniowej, lub zewnętrznym obcym - z punktu widzenia odbiorcy noty obciążeniowej, wystawionym, jeśli czynność nie podlega VAT.

Monit - wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty wysyłamy gdy kontrahent zalega z płatnościami. Należy pamiętać, że podając kontrahenta do sądu w wyniku niedokonanych przez niego płatności, do pozwu należy dołączyć poświadczenie doręczenia wezwania do zapłaty.

Monit - ostateczne wezwanie do zapłaty

Często się zdarza, że osoba lub firma nie płaci swoich zobowiązań (długów). W przypadku gdy termin zapłaty upłynął musisz wezwać dłużnika do spłaty zobowiązania. W celu wezwania dłużnika do spłaty długu powinieneś wysłać do niego pisemne wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty z tytułu umowy sprzedaży

Przedsądowe wezwanie do zapłaty w określonym terminie kwoty wynikającej  z zawartej umowy sprzedaży.

Wezwanie do zapłaty w kancelarii prawnej

Wezwanie do natychmiastowej zapłaty kwoty wynikającej z zaległych faktur.

Wezwanie do zapłaty czynszu

W przypadku gdy wynajmujesz lokal do celów mieszkaniowych lub pod prowadzenie działalności gospodarczej, a najemca nie uregulował płatności - przekaż mu wezwanie do zapłaty za czynsz.

Monit - przypomnienie

Pismo mające na celu przypomnienie o konieczności dokonania zapłaty i wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia w zapłacie.