Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - wzór

Jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika można wnioskować do organu podatkowego o umorzenie (w całości lub w części) zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Zobacz, jak sporządzić taki wniosek.

Uzasadnienie korekty zeznania oraz wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego

Jeśli po złożeniu zeznania okaże się, że przysługuje ci nadpłata w kwocie wyższej niż wykazana, złóż wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania. Zapoznaj się z przykładowym uzasadnieniem takiego wniosku.

Umowa w sprawie używania telefonu komórkowego - wzór

Przekazanie pracownikowi służbowego telefonu komórkowego stanowi wyraz powierzenia mu mienia z obowiązek zwrotu. Pracodawca powinien w tej sytuacji zawrzeć z pracownikiem umowę, w której dokładnie określi zasady użytkowania powierzonego mienia.

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone - wzór

Pracownikom, którym powierzono mienie z obowiązkiem wyliczenia się mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność za to mienie. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą. Tutaj znajdziesz gotowy wzór umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone.

Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzony samochód służbowy - wzór

Pracodawca powierzając pracownikowi mienie z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się powinien zawrzeć z pracownikiem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron związane z tym powierzeniem. Pracownik ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za powstałą w mieniu szkodę, jeśli nie zachował należytej pieczy nad powierzonym mu mieniem. Pobierz gotowy wzór umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzony samochód służbowy.

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej - wzór

Pracodawca powierzając pracownikowi mienie z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się powinien zawrzeć z pracownikiem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron związane z tym powierzeniem. Pracownik ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za powstałą w mieniu szkodę. Tutaj znajdziesz wzór umowy o indywidualnej odpowiedzialności materialnej.

Odstąpienie pracodawcy od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej - wzór

Odstąpienie pracodawcy od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej to oświadczenie woli pracodawcy, w której może on odstąpić od tej umowy. Uprawnienie to przysługuje pracodawcy w każdym czasie. W takim przypadku do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia pracodawcy od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Przykład odstąpienia zamieszczamy poniżej.

Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania - wzór

Tutaj znajdziesz wzór dowodu potwierdzającego przyjęcia przez pracownika środka trwałego do użytkowania. Zapoznaj się z nim.