WYDANIE ONLINE

2.100 zł to kwota minimalnego wynagrodzenia, jaka będzie obowiązywać w 2018 roku. Jeśli oznacza to konieczność podwyżek dla pracowników, pamiętaj również o niezbędnych zmianach w dokumentacji.

czytaj więcej »

Od kilku lat przepisy ustawy o rachunkowości uwzględniają regulacje dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zwanej dalej „dyrektywą 2013/34”, co ma decydujący wpływ na zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym. Sprawdź, w jakim zakresie sprawozdanie powinna sporządzić Twoja firma.

czytaj więcej »

Na koniec roku obrotowego konto „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek” nie powinno wykazywać salda, ponieważ rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych należy zakończyć razem z zamknięciem ksiąg za dany rok.

czytaj więcej »

Przepisy o KAS nie zmieniły ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania tzw. dużych urzędów skarbowych. Oznacza to, że o obowiązkowym przejściu do takiego urzędu od 1 stycznia 2018 r. trzeba zawiadomić swój dotychczasowy najpóźniej w połowie października br.

czytaj więcej »

Obecnie rozpoczyna się lub trwa nabór na projekty związane z szeroko rozumianą aktywizacją zawodową w kilku województwach (m.in. śląskie, świętokrzyskie). Są to projekty  m.in. mające na celu działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, osób powracających na rynek pracy, np. po urlopach związanych z rodzicielstwem, osób długotrwale bezrobotnych czy po 50. roku życia.

czytaj więcej »

wiper-pixel