WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzone zostało zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w 2016 r. albo 2017 r. przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną. Obecnie po raz pierwszy będzie składana informacja na temat nabytych udziałów na wydanym ostatnio wzorze CIT-VC.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). Sprawdź, na co należy szczególnie zwrócić uwagę wypełniając je.

czytaj więcej »

Firma ubiegająca się o dofinansowanie ze środków unijnych niejednokrotnie musi dołączyć do składanego wniosku także swój biznesplan. Od prawidłowego przygotowania i opracowania tego dokumentu zależy nie tylko wartość projektu, ale i sam sukces w postaci otrzymania dotacji.

czytaj więcej »

Środki trwałe nie zawsze są przekazywanie pracownikowi wyłącznie do celów służbowych, tak jest szczególnie w przypadku służbowych aut. Pamiętaj, aby  w takich przypadkach zawrzeć z pracownikiem porozumienie lub umowę o powierzeniu mienia do jego prywatnej dyspozycji. 

czytaj więcej »

Osoby podlegające ustawie o CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej stracie za 2016 rok.

czytaj więcej »

Każda jednostka gospodarcza, która prowadzi księgi rachunkowe, musi sporządzać co roku sprawozdanie finansowe. W tym celu trzeba dokonać przede wszystkim wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy z zachowaniem zasady ostrożności. Wycenie podlegają zatem zapasy. Poznaj zasady, którymi należy się przy tym kierować.

czytaj więcej »

Jeśli wyjdą na jaw istotne dla rozstrzygniętej sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu jej wydania, nieznane wcześniej organowi, przedsiębiorca może wystąpić o wznowienie postępowania. Sprawdź, jakie jeszcze przesłanki do tego uprawniają.

czytaj więcej »

wiper-pixel