DELEGACJE

Kalkulator rozliczenia podróży zagranicznych

Pracownikowi, którego szef wysyła w zagraniczną podróż służbową przysługują diety. Pracodawca zwraca też inne poniesione wydatki, np. za nocleg i przejazd w czasie delegacji. Skorzystaj z kalkulatora, aby prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową pracownika.

Kalkulator polecenie wyjazdu

Polecenie wyjazdu służbowego pomoże w dokonywaniu prawidłowych rozliczeń z pracownikiem. Ze względów dowodowych taki dokument warto sporządzić w formie pisemnej. Jak przygotować polecenie wyjazdu dla pracownika udającego się w podróż służbową?

Kalkulator krajowej podróży służbowej

Pracownikowi wysłanemu w krajową podróż służbową przysługują m.in. diety, zwrot kosztów przejazdów, zwrot kosztów noclegów. Skorzystaj z kalkulatora krajowej podróży służbowej, aby bez kłopotu rozliczyć delegację pracownika.

ZUS

Kalkulator składek ZUS

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz wysokość składek na ZUS za pracowników oraz za młodocianych  zatrudnionych w Twojej firmie.

Kalkulator kapitału początkowego

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz kapitał początkowy pracowników Twojej firmy, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu ich przyszłej emerytury.

WYNAGRODZENIA

Kalkulator wynagrodzenia z umowy o pracę

Dzięki temu kalkulatorowi obliczysz podatek, składki na ZUS i dowiesz się, ile wynosi wynagrodzenie netto z tytułu umowy o pracę, do wypłaty pracownikowi.

Kalkulator wynagrodzeń brutto - netto

W umowach o pracę  jako wynagrodzenie pracownika z reguły wskazywana jest kwota brutto. Dzięki temu kalkulatorowi można obliczyć, jaką kwotę z tego tytułu otrzyma zatrudniony, po potrąceniu należnych świadczeń. Z kolei znając kwotę netto do wypłaty, będzie również możliwe obliczenie wysokości płacy brutto.

URLOPY

Kalkulator urlopu wypoczynkowego dla osób młodocianych

Zatrudniając pracownika młodocianego, trzeba pamiętać, że obowiązują tu inne zasady rozliczania urlopu pracownika młodocianego, inaczej ustala się też  wymiar urlopu pracownika młodocianego.  Skorzystaj z tego kalkulatora i oblicz urlop wypoczynkowy dla pracownika młodocianego. 

Kalkulator urlopu proporcjonalnego

Pracownikowi, który kończy u danego pracodawcy zatrudnienie w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego, to samo dotyczy m.in. pracownika, który rozpoczął pracę w ciągu roku kalendarzowego. Skorzystaj z kalkulatora urlopu proporcjonalnego.

Kalkulator urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński jest obligatoryjnym urlopem, jaki przysługuje pracownicy lub okresem w jakim ubezpieczonej chorobowo zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzącej działalność pozarolniczą przysługuje zasiłek macierzyński. Wymiar urlopu macierzyńskiego jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Za pomocą kalkulatora bezbłędnie ustalisz przysługujący wymiar urlopu macierzyńskiego dla pracownicy. Kalkulator w formacie HTML.

SAMOCHÓD

Kalkulator ewidencji przebiegu pojazdu

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz wysokość kosztów podlegających zwrotowi za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych na podstawie liczby przejechanych kilometrów.

PODATKI

Kalkulator podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Kalkulator podatku dochodowego pozwala w prosty sposób oszacować obciążenia wynikające z podatku rocznego i zaliczek na podatek dochodowy. Po uwzględnieniu kosztów i odliczeń można określić, jaki wpływ będzie miał na wynik ekonomiczny podatek dochodowy. Sprawdź, jak korzystać z tego kalkulatora.

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Mimo tego, że większość przedsiębiorców reguluje swoje zobowiązania podatkowe terminowo i w określonej przepisami wysokości, to jednak zdarzają się sytuacje, gdy z różnych przyczyn  tego rodzaju należności nie są w prawidłowy sposób regulowane. Jeśli podatnik spóźni się z płatnością pełnej należnej organowi kwoty, to powstanie u niego zaległość podatkowa. Konsekwencją wystąpienia takiej zaległości będzie konieczność uiszczenia odsetek za zwłokę. Z tego kalkulatora dowiesz się, jak je prawidłowo obliczyć.