Zestawienie obrotów i kont sald syntetycznych

Podstawą sporządzenia zestawów obrotów i sald jest ewidencja księgowa, zawierająca zapisy, które odzwierciedlają kompletnie ujęte operacje gospodarcze z pewnego okresu sprawozdawczego. Skorzystaj z gotowego wzoru.

Zarządzenie wewnętrzne w sprawie inwentaryzacji rocznej

Kierownik jednostki wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i wręcza je przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej lub osobie odpowiedzialnej za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji. Sprawdź, jakie postanowienia powinny się znaleźć się w takim zarządzeniu.

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej środków trwałych

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja wymaga uregulowania kwestii związanych z przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji, podziałem kompetencji. Sprawdź, co powinno zawierać zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej środków trwałych.  

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji okolicznościowej (doraźnej)

Inwentaryzacja doraźna (okolicznościowa) przeprowadzana jest w przypadkach zaistnienia określonych okoliczności, głównie w drodze spisu z natury. Skorzystaj z gotowego wzoru zarządzenia.