PIT-28 (23)

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok. Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021 r.

VAT

VAT-11 (6)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

VAT-10 (6)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT-R (14)

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Dotyczy formularzy składanych od 1 kwietnia 2020 r.

PIT

PIT-28S (23)

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021 r.

PIT-16A (11)

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021 r.

PIT-11 (27)

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Nowy wzór PIT-11 (27) będzie miał zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

VAT

VAT-9M (9)

VAT-9M (9) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający: Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami).

VAT-8 (10)

VAT-8 (10) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający - podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów).

VAT-7K (14)

VAT-7K (14) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez małych podatników rozliczających podatek za okresy kwartalne).

PIT

PIT-ZG (7)

PIT-ZG (7) - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

PIT-Z (8)

PIT-Z (8) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawyDotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

PIT-O (24)

PIT-O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37Dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

OP

ZAW-K (4)

ZAW-K (4) - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

UPL-1 (6)

UPL-1 (6) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ORD-ZU (3)

ORD-ZU (3) - Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji

CIT

CIT-8/O (16)

Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT-8 (29)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

IFT-2/IFT-2R (9)

IFT-2/IFT-2R (9) - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.