nr 18 grudzień 2017

Spotkanie 4 osób, na biurku wykresy, analizy

Z początkiem 2018 roku można zmienić częstotliwość odpisów amortyzacyjnych

Gdy rozpoczyna się nowy rok podatkowy, przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję o zmianach dotyczących amortyzacji środków trwałych. Niestety możliwości w tym zakresie są ograniczone, ale czasem dopuszczalna jest zmiana częstotliwości odpisów amortyzacyjnych niektórych składników majątku. Nie można jednak zmienić metody amortyzacji.

Sprawozdanie finansowe 2017. Poznaj zmiany, jakie w tym roku trzeba w nim uwzględnić

Już niedługo będziemy mogli rozpocząć pracę nad sprawozdaniem finansowym za rok 2017. Warto przy tym pamiętać o nowelizacjach ustawy o rachunkowości, które mogą wpłynąć na jego zakres oraz sposób prezentacji danych. Poniżej prezentujemy te zmiany w podziale na wielkości przedsiębiorstw.

nr 17 grudzień 2017

ZUS RCA i ZUS RZA. Czy wystawiać je w sytuacji braku przychodów

Pracownicy zatrudniający osoby podlegające ubezpieczeniu wystawiają raporty ZUS RCA i RZA. Obowiązek ten występuje nawet w przypadku braku osiągania przez pracownika przychodu. Sprawdź, jak go prawidłowo wypełnić.

Zerowe informacje podsumowujące VAT-UE. Upewnij się, czy trzeba je składać

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym żadna taka transakcja nie wystąpi, nie ma obowiązku składać zerowej informacji podsumowującej.

VAT-26. Zobacz jaki wpływ na odliczenie VAT ma złożenie informacji po terminie

Prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, które zostały poniesione przed dniem złożenia informacji VAT-26, przysługuje wyłącznie wówczas, gdy informacja ta została złożona w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku.

nr 16 listopad 2017

Wybierz najlepszy dla swojej firmy zakres sprawozdania finansowego

Od kilku lat przepisy ustawy o rachunkowości uwzględniają regulacje dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zwanej dalej „dyrektywą 2013/34”, co ma decydujący wpływ na zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym. Sprawdź, w jakim zakresie sprawozdanie powinna sporządzić Twoja firma.

Sprawdź, jakie zmiany w dokumentacji oznacza podwyżka minimalnego wynagrodzenia

2.100 zł to kwota minimalnego wynagrodzenia, jaka będzie obowiązywać w 2018 roku. Jeśli oznacza to konieczność podwyżek dla pracowników, pamiętaj również o niezbędnych zmianach w dokumentacji.

nr 15 październik 2017

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Poznaj przykłady jego ustalania

Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy nadliczbowej nie więcej niż 150 godzin rocznie. Limit ten może zostać zwiększony w ramach określonych granic. Sprawdź na przykładach, jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

UWAGA! Nowe raportowanie w ramach e-kontroli poprzez strukturę JPK_Paragon

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą mieli nowy obowiązek raportowy. Sprawdź jaki!

Sprawdź, kiedy wykazać dochód w projekcie i jak go udokumentować

Zgodnie z zasadami realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstaną w związku z realizacją projektu w ramach RPO 2014–2020. Zasady dotyczące projektów generujących dochód w trakcie realizacji mają zastosowanie tak do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i z Europejskiego Funduszu Społecznego.

nr 14 wrzesień 2017

Raporty CSR. Poznaj praktyczne wskazówki pomocne w przygotowaniu się spółek do ich sporządzenia

Nowy obowiązek w zakresie szerokiego ujawniania danych niefinansowych będziemy wypełniać już wiosną 2018 roku. Przygotowania warto jednak zacząć dużo wcześniej. Dzięki temu spółka będzie miała czas na uzupełnienie mapy ryzyk, określenie istotnych obszarów z punktu widzenia jednostki i jej otoczenia, wdrożenie procesu zbierania danych.

Od 12 sierpnia 2017 roku jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł. Poznaj nowe regulacje

Już obowiązują przepisy, które rozszerzają możliwość jednorazowej amortyzacji podatkowej. Co ważne, podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się po 31 grudnia 2016 r., mogą zastosować nowe limity do środków trwałych nabytych od początku 2017 roku. Sprawdź, jak skorzystasz na zmianach.

Od 1 stycznia 2018 r. będą nowe obowiązki dla mikroprzedsiębiorców

Dla mikroprzedsiębiorców rok 2018 jest nierozerwalnie związany z nowymi obowiązkami z zakresu raportowania pliku JPK_VAT(2) oraz składania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji VAT. Sprawdź je!

nr 13 sierpień 2017

Zatrudniasz pracownika? Pamiętaj o określeniu zakresu jego obowiązków!

Zakres obowiązków stanowi dla pracownika konkretyzację umówionego rodzaju pracy i zbiorcze polecenie wykonywania określonej pracy. Sporządzenie zakresu obowiązków na piśmie nie jest jednak dla pracodawcy obowiązkowe. Wystarczy wskazać w umowie o pracę rodzaj pracy oraz ustnie pouczyć pracownika, jakie szczegółowe czynności ma wykonywać w ramach umówionej pracy.

Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. Sprawdź, co możesz zyskać

Rusza nabór wniosków w ramach działania 1.15, których celem jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP dzięki budowaniu potencjału eksportowego przedsiębiorstw, a także kreowaniu współpracy gospodarczej.

Publikowanie indywidualnych danych największych podatników. Poznaj planowane zmiany

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z projektem nowelizacji art. 27b ustawy CIT. dane podatkowe podatników o najwyższych przychodach i podatkowych grup kapitałowych będą corocznie podawane do publicznej wiadomości w terminie do końca września roku następnego.

nr 11 czerwiec 2017

Obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o. trzeba ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Jeśli Twoja spółka ma zamiar podjąć uchwałę o obniżeniu – umorzeniu dobrowolnym kapitału zakładowego i wypłacie wynagrodzenia wspólnikom w gotówce, sprawdź jak krok po kroku przeprowadzić takie obniżenie. Jakpowinna wyglądać uchwała spółki oraz jak obliczyć wysokość wynagrodzenia dla udziałowców a następnie poprawnie zaksięgować tą operacje.

nr 10 maj 2017

Znamy wyniki e-kontroli. Ich efektem są planowane na 2018 rok zmiany w strukturach JPK_FA i JPK_MAG

Z uwagi na wykonanie pierwszych e-kontroli podatkowych za okres od lipca 2016 roku do chwili obecnej poddano weryfikacji dane z ksiąg podatników prowadzonych przy użyciu programów komputerowych za pośrednictwem pozostałych struktur JPK, oprócz JPK_VAT(2), oraz zażądano dowodów księgowych.

deklaracje , dokumenty

Wniosek o płatność. Na co zwrócić uwagę, wypełniając zestawienie dokumentów w bloku o postępie finansowym

Blok Postęp finansowy zawiera wiele informacji, które mają umożliwić zweryfikowanie prawidłowości poniesionych nakładów. Sprawdź, jak uzupełnić dane w jego poszczególnych zakładkach.

nr 12 lipiec 2017

Od czerwca zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych

Weszły w życie zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, m.in. dotyczące zaskarżania interpretacji indywidualnych. Poznaj praktyczne konsekwencje zmian.

nr 9 kwiecień 2017

Zaliczka na poczet kosztów projektu. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, wypełniając wniosek o płatność zaliczkową

Jeśli beneficjent chciałby w związku z realizacją projektu uzyskać zaliczkę na poczet kosztów realizacji projektu unijnego, musi wypełnić wniosek o płatność zaliczkową. Wnioski takie są dostępne na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów w danym województwie.  Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych przez IŻ RPO, możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej.

Sprawdź, od jakiej podstawy prawidłowo ustalać składki z tytułu urlopu wychowawczego

Mimo że urlop wychowawczy jest uprawnieniem ściśle pracowniczym, a stosunek pracy stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, u pracownika przechodzącego na ten urlop zmienia się sytuacja pod względem ubezpieczeń. Nie podlega on już ubezpieczeniom jako pracownik, lecz jako osoba przebywająca na urlopie wychowawczym. Urlop ten jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń. Poznaj szczegóły.

nr 8 marzec 2017

8 szczegółów na które warto zwrócić uwagę sporządzając skargę do WSA

Na decyzje organu podatkowego podatnik może w terminie 30 dnia od dnia  jej doręczenia wnieść skargę do WSA. Wniesienie skargi jest jednak dopuszczalne dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Sprawdź 8 wskazówek o które zamieściliśmy przy wzorze skargi.

UWAGA! Nowe wzory deklaracji w podatku VAT

Już jest rozporządzenie, które określa nowe wzory do zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT, potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT i VAT-UE oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających VAT. Warto jednak pamiętać o możliwości stosowania starych wzorów jeszcze do 30 czerwca 2017 r.

nr 7 luty 2017

Zapasy w bilansie – sprawdź, jak je poprawnie wycenić

Każda jednostka gospodarcza, która prowadzi księgi rachunkowe, musi sporządzać co roku sprawozdanie finansowe. W tym celu trzeba dokonać przede wszystkim wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy z zachowaniem zasady ostrożności. Wycenie podlegają zatem zapasy. Poznaj zasady, którymi należy się przy tym kierować.

Wniosek o wznowienie postępowania. Kiedy można go złożyć?

Jeśli wyjdą na jaw istotne dla rozstrzygniętej sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu jej wydania, nieznane wcześniej organowi, przedsiębiorca może wystąpić o wznowienie postępowania. Sprawdź, jakie jeszcze przesłanki do tego uprawniają.

Przedsiębiorcy mają czas do końca marca na przygotowanie CIT-8

Osoby podlegające ustawie o CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej stracie za 2016 rok.

nr 6 styczeń 2017

faktury, okulary długopis

Do 27 lutego należy dokonać korekty VAT za rok 2016 Pamiętaj, przy tym o zastosowaniu nowych zasad

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT określające zasady odliczania VAT w przypadku, gdy podatnik nabywa towary czy usługi wykorzystywane do działalności gospodarczej oraz celów pozostających poza zakresem tej działalności. Na początku 2017 roku trzeba przygotować się do dokonania korekty rocznej VAT wg tych zasad.